0

 
 
คำนวณวัสดุก่อสร้าง 
 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ บริษัท ทีพีไอพาณิชย์ จำกัด (“TPIPL”) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทีพีไอ โพลีน เป็นเจ้าของและบริหารงานเว็บไซต์ http://onlinemarkettpipolene.co.th
ทั้งนี้ในการใช้บริการของ http://oninemarkettpipolene.co.th นี้ ท่านตกลงยอมรับกฎระเบียบ เงื่อนไขในการใช้บริการของ http://onlinemarkettpipolene.co.th ดังนี้

เงื่อนไขทั่วไปในการใช้บริการ
ข้อกำหนดการใช้บริการเว็บไซต์
1. ท่านต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการส่งอีเมลลูกโซ่ หรืออีเมลขยะ ไม่ใช้ไปในทางที่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ไม่ใช้เว็บไซต์นี้เสนอข้อความซึ่งเป็นการใส่ร้ายผู้อื่น ไม่ว่าในทางใด และไม่ใช้นามแฝงของผู้อื่นโดยเจตนา อันอาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดในความเป็นเจ้าของข้อความนั้น
2. ท่านต้องเก็บรักษาทะเบียนผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านไว้เป็นความลับ และใช้เป็นการส่วนตัวเฉพาะท่านนั้นเท่านั้น
3. ไม่นำเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น email address ทะเบียนบ้าน หรือหมายเลขโทรศัพท์ โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญ
4. ไม่ทำการแทรกแซงการใช้บริการและกิจกรรมในการใช้บริการ http://onlinemarkettpipolene.co.th ของผู้อื่น, ท่านต้องใช้ข้อความที่สุภาพ และให้เกียรติท่านอื่นๆ เคารพความคิดเห็นที่แตกต่างของบุคคลอื่น การแสดงความคิดเห็นใดๆให้พึงระลึกอยู่เสมอว่ามีผู้อ่านที่แตกต่างทั้งวัยวุฒิ คุณวุฒิ และวุฒิภาวะ จึงควรระมัดระวังข้อความและโปรดมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อทุกข้อความที่ได้นำเสนอไป นอกจากนี้ต้องเคารพเสรีภาพการเสนอความคิดเห็น ของผู้อื่น และหลีกเลี่ยงการโต้แย้งซึ่งอาจจะก่อให้เกิดการวิวาทหรือทำลายบรรยากาศการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
5. ห้ามท่านกระทำการดังต่อไปนี้
5.1. นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน
5.2. นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
5.3. นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
5.4. นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
5.5. นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ หรือถูกสงวนสิทธิ์ห้ามมิให้เผยแพร่ เช่น รูปภาพที่มีลิขสิทธิ์ ไฟล์เสียงต่างๆ เป็นต้น
5.6. เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, หรือ 5.5
ถ้าท่านกระทำการฝ่าฝืนดังกล่าวข้างต้น TPIPL มีสิทธิลบ หรือเอาออกซึ่งข้อมูลที่ฝ่าฝืนดังกล่าวนั้น ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านผู้นั้นทราบ
6. ท่านตกลงที่จะปกป้องตราสัญลักษณ์ของ TPIPL และผู้เกี่ยวข้องในการให้บริการhttp://onlinemarkettpipolene.co.th จากการเรียกร้องบังคับต่างๆจากบุคคลที่สาม รวมทั้งท่านต้องยินยอมชดใช้ค่าทนายความต่างๆและความเสียหายอื่นๆ อันเกิดจากการใช้บริการ http://onlinemarkettpipolene.co.th การละเมิดกฎข้อบังคับ กติกามารยาท ในการใช้บริการของ http://onlinemarkettpipolene.co.th และการละเมิดข้อกฎหมายของท่านหรือบุคคลที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ของท่าน

การสละข้อเรียกร้อง
ท่านเข้าใจและยอมรับว่า TPIPL ไม่มีการรับรองทางกฎหมายในเนื้อหาการติดต่อสื่อสารของท่านและเนื้อหาข้อมูลที่ท่าน บันทึกความคิดเห็นลงในเว็บไซต์นี้ และไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือการละเมิดต่อสิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม นอกจากนี้ TPIPL จะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บน http://onlinemarkettpipoene.co.thรวมทั้ง TPIPL ขอสงวนสิทธิ์ในการถอดถอน ข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้าแก่ท่าน
1. ผู้เป็นสมาชิก http://onlinemarkettpipolene.co.th ต้องยอมรับในความเสี่ยงต่างๆอันเกิดจากการใช้บริการ http://onlinemarkettpipolene.co.th นั้นๆเอง TPIPL ไม่รับประกันความเสียหายหรือสูญหายใดๆในการให้บริการ http://onlinemarkettpipolene.co.th
2. ท่านเข้าใจและยอมรับว่า คำแนะนำของ TPIPL เป็นเพียงคำแนะนำทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำอย่างเป็นทางการ TPIPL ขอแนะนำให้ท่านศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจาก ผู้เชี่ยวชาญในรายละเอียดของข้อมูลต่อไปเพื่อความปลอดภัยและตรงตามความต้องการของท่านอย่างแท้จริง ทั้งนี้ TPIPL จะไม่รับผิดใดๆในความเสียหาย ที่เกิดขึ้นจากคำแนะนำที่ให้ไปนั้น

ทรัพย์สินทางปัญญา
1. ไม่อนุญาตให้นำสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายทางการค้าขององค์กรธุรกิจที่ดำเนินงานเพื่อหวังผลกำไร หรือข้อความที่สื่อไปในทางโฆษณานำมาแสดงไว้ใน ช่องแสดงความคิดเห็น ท่านที่โฆษณาขายสินค้าหรือบริการอันเป็นการรบกวนสร้างความรำคาญแก่ผู้อื่น ทาง บริษัทฯ ขอใช้สิทธิ์ระงับการใช้บริการของท่านนั้น
2. ท่านรับรู้ว่าเนื้อหาซึ่งรวมถึงข้อความ, ซอฟต์แวร์, เพลง, เสียง, รูปถ่ายวีดีโอกราฟิค, โลโก้ที่ TPIPL โฆษณาเพื่อ http://onlinemarkettpipolene.co.th นี้ ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายการให้บริการ และสิทธิบัตร ดังนั้นท่านไม่อาจคัดลอก, ทำซ้ำ, แจกจ่าย, แสวงหา ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวหรือสร้างผลงานที่สืบเนื่องมาจาก เนื้อหาเหล่านี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก TPIPL

การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการให้บริการ
1. TPIPL ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยกเลิกการให้บริการและกฎระเบียบเงื่อนไขในการใช้บริการ โดยแจ้งหรือไม่ได้แจ้งการกระทำดังกล่าวแก่ผู้ใช้บริการ http://onlinemarkettpipolene.co.th และ TPIPL จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่มีต่อผู้ใช้บริการหรือบุคคลที่สามที่ TPIPL ได้กำหนดใช้กฎระเบียบเงื่อนไขในการใช้แก้ไข หรือยกเลิกบริการบน http://onlinemarkettpipolene.co.th
2. TPIPL ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรางวัลต่างๆ ที่ท่านได้รับจากการใช้บริการ http://onlinemarkettpipolene.co.th โดยไม่แจ้ง หรือแจ้งผล ให้ทราบล่วงหน้า
3. TPIPL มีอำนาจในการระงับการให้บริการแก่ท่านที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ, ข้อบังคับ, กติกามารยาทในการใช้บริการของ http://onlinemarkettpipolene.co.th ได้โดยทันที และ TPIPL ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการระงับการใช้งานดังกล่าวใดๆ ทั้งสิ้นต่อตัวท่านเองหรือต่อบุคคลที่สามที่มีส่วนได้รับผลกระทบจากการนี้
4. ท่านที่ใช้บริการ http://onlinemarkettpipolene.co.th ทั้งในและนอกประเทศไทยจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทย หากท่านพบการละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการhttp://onlinemarkettpipolene.co.th กรุณาอีเมลแจ้งมาได้ที่ (support@tpipolene.co.th) หรือติดต่อผู้บริหารเว็บไซต์

นโยบายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย
กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยเพื่อความเข้าใจและเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองว่า TPIPL จะปฏิบัติต่อท่านอย่างเป็นธรรม ดังต่อไปนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนตัวใดๆ เช่น Email address และข้อมูลอื่นๆที่ท่านได้ระบุไว้ในข้อมูลสมาชิก TPIPL จะเก็บเป็นความลับ สำหรับสมาชิกท่านนั้นๆ เท่านั้น TPIPL จะไม่ตรวจสอบ แก้ไขและเปิดเผยข้อมูลความลับนี้แก่บุคคลที่สาม เว้นแต่การกระทำดังกล่าวเป็นกรณีจำเป็นรวมถึง (1) เพื่อความถูกต้องทางกฎหมาย (2) เพื่อป้องกันและปกป้องสิทธิและทรัพย์สินของ TPIPL (3) เพื่อนำมาซึ่งความปลอดภัยของท่านและ http://onlinemarkettpipolene.co.thหรือต่อสาธารณะ (4) เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของระบบหรือบริการที่ http://onlinemarkettpipolene.co.th ได้ให้ไว้ ทั้งนี้ นอกจากที่ท่านยินยอมให้ TPIPL เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ยังยินยอมให้ TPIPL แลกเปลี่ยนข้อมูลกับบริษัทในเครือของ TPIPLได้อีกด้วย โดย TPIPL รับประกันว่าบริษัทเหล่านี้จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านหรือทำการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของท่าน นอกจากนี้ TPIPL ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ของเว็บไซต์ อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ TPIPL ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

การใช้ข้อมูล
ข้อมูลที่ท่านเปิดเผยกับ http://onlinemarkettpipolene.co.th ไม่ว่าจะเป็นชื่อ ที่อยู่ E-mail Address หรือที่อยู่เพื่อจัดส่งสินค้า และรายละเอียดการชำระเงิน อาจถูกนำไปใช้ในการจัดการสั่งซื้อสินค้าของท่าน รวมทั้งการปรับปรุงการให้บริการเพื่อความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดของท่าน

ความปลอดภัยของข้อมูล
TPIPLจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเป็นความลับ ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สูญหายหรือเสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น TPIPLขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม
ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเว็บไซด์นี้เท่านั้นทั้งนี้TPIPLอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านกับบริษัทอื่นที่TPIPLว่าจ้าง เพื่อให้บริการแก่ท่าน เช่น การจัดการการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต การขนส่ง เฉพาะในส่วนที่จำเป็นต่อการให้บริการเท่านั้น สำหรับการรับส่งข้อมูลและการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตทางอินเตอร์เน็ตได้เชื่อมต่อกับธนาคารผ่านระบบที่มีการรั กษาความปลอดภัยขั้นสูงตามมาตรฐานสากลทั้งนี้ข้อมูลบัตรเครดิตของท่านถูกจัดเก็บไว้ที่ธนาคารเท่านั้น โดยไม่มีการเก็บข้อมูลไว้ที่ฐานข้อมูลของ http://onlinemarkettpipolene.co.th แต่อย่างใด
TPIPLอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องหรือตามคำสั่งศาลเพื่อประโยชน์ในการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีหรือตามที่กฎหมายกำหนด

สิทธิส่วนบุคคลของสมาชิก
สมาชิกของเว็บไซต์นี้สามารถใช้บริการต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้ทันทีที่ทำการสมัครใช้บริการ โดยท่านจะได้รับทะเบียนผู้ใช้และรหัสผ่านซึ่งท่านสามารถเปลี่ยนรหัสดังกล่าวได้ หรือสร้างทะเบียนผู้ใช้ใหม่ หรือปิดทะเบียนผู้ใช้เก่าได้ตามความสะดวกของผู้ใช้ ทั้งนี้ท่านจะต้องรับผิดชอบเต็มที่ต่อกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายใต้ทะเบียนของผู้ใช้เอง
 

 
ช้อปตามหมวดหมู่
กระเบื้องหลังคาไฟเปอร์ซีเมนต์ สีนาโนซูเปอร์อาร์เมอร์ ดิจิตอล บอร์ด ผลิตภัณฑ์ทางเกษตรสำหรับสัตว์ ผลิตภัณฑ์ทางเกษตรสำหรับพืช
       
ติดต่อเรา
บริษัท ทีพีไอ พาณิชย์ จำกัด
วิธีการชำระเงิน
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ
เงื่อนไขการขายสินค้าและบริการ
 
  26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
สอบถามการสั่งซื้อ โทร. 02 285-5090 ต่อ 12620

  อีเมล์ : support@tpipolene.co.th